Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę w wiadomości e-mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.
Komentarze w serwisie
Komentarze to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach
Wpisy
Dane autora wpisów
Serwis publikuje dane autora
Dane przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych
Poniżej możesz wysłać prośbę administratora strony o poprawienie danych. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie e-mailem.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Korzystając z niniejszej strony internetowej, powierzasz nam informacje i dane.
 2. Polityka prywatności jest stworzona w celu informacyjnym, ma wyjaśnić charakter zbieranych informacji, cel i sposób ich wykorzystania.
 3. Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików “Cookies.
 4. Polityka prywatności działa w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Każdy użytkownik strony internetowej jest uprawniony do otrzymania pełnych informacji o sposobie i celach przetwarzania jego danych osobowych oraz o sposobie ich ochrony oraz instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 

§2 Prywatność

 

 1. Szanujemy prywatność użytkowników naszych usług, dlatego zawsze korzystamy z powierzanych nam danych w sposób uczciwy, zgodny z obowiązującymi przepisami, jedynie w celu realizacji zamówienia i optymalizacji naszych usług.
 2. Podejmujemy wszystkie działania aby zabezpieczyć powierzone nam dane w sposób kompleksowy. Współpracujemy z organami zajmującymi się ochroną danych oraz organami uprawnionymi do ścigania.
 3. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami moralnymi i ustalonymi zwyczajami.
 4. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt ze stroną oraz podanie niezbędnych informacji w celu odpowiedzi / ustosunkowania się do zgłoszenia.

 

§3 Dane osobowe

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji naszych usług oraz w celach księgowych.
 2. Zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy następujące dane użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki zamówienia, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, numer telefonu, informacje o używanej przeglądarce internetowej oraz inne, dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.
 3. Powierzenie nam danych osobowych jest niezbędne do realizacji oferowanych przez nas usług.
 4. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami.


§4 Pliki “Cookies”

 

 1. Każdy Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej, wyraża zgodę na automatyczne zbieranie informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Plik Cookies to mały fragment tekstu, wysyłany do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę.
 3. Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz „stałe” przechowywane przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Dzięki plikom cookies jest możliwe utrzymanie sesji po opuszczeniu strony przez użytkownika.
 4. Pliki cookies pozwalają stronie rozwijać się, dostosowywać ofertę i usługi do oczekiwań Użytkowników oraz troszczyć się o techniczne aspekty witryny i jej bezpieczeństwo.
 5. Dane zbierane z plików Cookies są przetwarzane przez administratora strony przy każdym użytkowaniu w celu:
 • optymalizacji  strony i wygody użytkowania;
 • identyfikacji zalogowanych użytkowników;
 • przystosowania funkcjonalności strony do indywidualnych preferencji użytkownika;
 • zapamiętywania danych logowania oraz danych uzupełnionych w formularzu na stronie;
 • analizy przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics w wymiarze statystycznym (sam Użytkownik pozostaje anonimowy)
 • tworzenia dynamicznych list produktowych na podstawie informacji o preferencjach i sposobie korzystania ze strony oraz zbierania danych demograficznych i udostępnianiu ich w AdWords oraz Facebook Ads.
 • wykorzystywania statycznych danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach w raportach Analytics.
 1. Pobieranie i wykorzystywanie plików cookies odbywa się jedynie w celu określonym w niniejszej Polityce prywatności i nie działa na szkodę Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies oraz usunąć je ręcznie, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

 

§5 Prawa i obowiązki

 

 1. Użytkownik korzysta z sieci www na własne ryzyko. Jesteśmy zobowiązani do przekazania zebranych informacji o użytkowniku organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Każdy użytkownik strony ma prawo do bieżącego dostępu i modyfikacji informacji i danych osobowych zgromadzonych przez sklep i może to zrobić za pomocą modułu prywatności w panelu klienta lub pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do usunięcia wszystkich danych zgromadzonych na stronie i może to zrobić za pomocą modułu prywatności w panelu klienta lub pisząc bezpośrednią wiadomość do administratora strony. Administrator musi uznać żądanie po uprzednim potwierdzeniu decyzji przez użytkownika.
 4. W przypadku podejrzenia o przekroczeniu przez stronę uprawnień dotyczących danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z podmiotem przez ustawę o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

 

§6 Wtyczki Plug-ins

 

 1. Na stronie internetowej mogą pojawić się wtyczki plug-ins, powiązane z portalem Facebooka. Wtyczka Facebook obsługiwany jest przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA Facebook. Aby zobaczyć wtyczki Facebook przejdź do: https://developers.facebook.com/docs/plugins.
 2. Wtyczka przekazuje dostawcy jedynie informację o tym, do których z naszych stron internetowych miałeś dostęp i w jakim czasie. Jeśli podczas oglądania naszej strony bądź przebywania na niej, użytkownik jest zalogowany do swojego konta znajdującego się Facebooku, dostawca otrzymuje informacje o preferencjach użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zablokować przekazywanie danych, wylogowując się ze swojego konta przed rozpoczęciem przeglądania naszych stron internetowych.

 

§7 Narzędzia analityczne

 

 1. Strona internetowa wykorzystuje statystyczne narzędzie firmy Google Inc. (dalej nazywanej „Google”), Google Analytics, które służy do analizy przepływu Użytkowników.
 2. Analiza przepływu użytkowników za pomocą Google Analytics odbywa się jedynie w wymiarze statystycznym i polega na pobieraniu informacji ogólnych z plików „cookies” (w tym adresu IP Użytkownika), dotyczących ISP Użytkownika oraz odwiedzanych przez niego stron www w celu optymalizacji Strony Internetowej. Sam Użytkownik pozostaje anonimowy.
 3. Rzeczone informacje są przekazywane i zapisywane na serwerach Google w celu analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej, sporządzenia sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej oraz wytwarzaniu usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu.
 4. Google przekazuje informacje o Użytkownikach podmiotom trzecim tylko w przypadku wymagań prawnych o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google.
 5. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej jest zgodą użytkownika na przetwarzanie przez Google danych z plików cookies jedynie w celu opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Każdy Użytkownik może zablokować pliki cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer.

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Wstęp

Mając na uwadze konstytucyjne prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (ART. 47, 51):

(art. 47.)

Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.


(art. 51.)

 1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby.

 2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

 3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

 4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

 5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), art. 36 w/w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych osobowych zobowiązany jest do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jakość zapewnianej ochrony powinna być odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych nią objętych. Ponadto zgodnie z art. 38 ustawy administrator danych zobowiązany jest zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Biorąc pod uwagę te konstytucyjne i ustawowe obowiązki wprowadzamy następujący zestaw procedur i rozwiązań, stanowiący Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.);

2) danych osobowychArt. 6. ustawy: rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

3) zbiorze danychArt. 7. ustawy: rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie;

4) przetwarzaniu danychArt. 7. ustawy: rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

5) systemie informatycznymArt. 7. ustawy: rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych;

6) zabezpieczeniu danych w systemie informatycznymArt. 7. ustawy: rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem;

7) usuwaniu danych Art. 7. ustawy: rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą;

8) administratorze danychArt. 7. ustawy: rozumie się przez to organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydujące o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

9) zgodzie osoby, której dane dotycząArt. 7. ustawy: rozumie się przez to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie;

10) odbiorcy danych – rozumie się przez to każdego, komu udostępnia się dane osobowe, z wyłączeniem osoby, której dane dotyczą, osoby upoważnionej do przetwarzania danych, przedstawiciela, o którym mowa w art. 31a ustawy, podmiotu, o którym mowa w art. 31 ustawy, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postępowaniem;

11) państwie trzecim – rozumie się przez to państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ang. European Economic Area, EEA) – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek.

12) obszarze przetwarzania danych – zgodnie z ustawą, przetwarzaniem danych osobowych nazywamy jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. W związku z powyższym, określanie obszaru pomieszczeń, w którym przetwarzane są dane osobowe, powinno obejmować zarówno te miejsca, w których wykonuje się operacje na nich (wpisuje, modyfikuje, kopiuje), jak również te, gdzie przechowuje się wszelkie nośniki informacji zawierające dane osobowe (szafy z dokumentacją papierową bądź komputerowymi nośnikami informacji z kopiami zapasowymi danych, stacje komputerowe, serwery i inne urządzenia komputerowe, jak np. macierze dyskowe, na których dane osobowe są przetwarzane na bieżąco). Zgodnie z treścią § 4 punkt 1 rozporządzenia miejsce przetwarzania danych osobowych powinno być określone poprzez wskazanie budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, w których przetwarza się dane osobowe.

13) wykazie zbiorów – należy przez to rozumieć wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych;

14) opisie struktury zbiorów – należy przez to rozumieć opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

15) opis struktury zbiorów – danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi;

16) opisie przepływu danych – należy przez to rozumieć opis sposobu przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami informatycznymi;

17) środkach technicznych i organizacyjnych – należy przez to rozumieć środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych osobowych.

Rozdział 2
Administrator danych

§ 2. Administrator danych zobowiązany jest do podjęcia i wdrożenia następujących działań aby zapewnić pełną i całkowitą, niezbędną ochronę przetwarzanych zbiorów osobowych:

1) wdrożyć niniejszą Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe;

2) upoważniać i cofać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które mają te dane przetwarzać, mają z nich korzystać na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym lub w zbiorze (załącznik nr 1);

3) prowadzić jasny i rzetelny wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dbać by osoby upoważnione kierowały się najwyższymi standardami ochrony prywatności, dbać by wykaz był aktualny i zawsze zgodny z prawdą (załącznik nr 2);

4) prowadzić wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3);

5) prowadzić wykaz zbiorów danych osobowych (załącznik nr 4);

6) prowadzić opis struktury zbiorów (załącznik nr 5);

7) prowadzić opis sposobu przepływu danych osobowych pomiędzy programami, środkami zarządzającymi tymi danymi (załącznik nr 6);

Rozdział 3
Środki techniczne i organizacyjne

§ 3. W celu ochrony danych spełniono wymogi, o których mowa w art. 36–39 ustawy:

a) Administrator danych sam wykonuje czynności administratora bezpieczeństwa informacji;

b) Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych;

c) Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych;

d) Została opracowana i wdrożona Polityka bezpieczeństwa;

e) Została opracowana i wdrożona Instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

§ 4. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki ochrony fizycznej danych osobowych:

 1. Zbiory danych osobowych w formie papierowej przechowywane są w zamkniętej metalowej szafie.

 2. Zbiór danych osobowych przechowywany jest w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi).

 3. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.

§ 5. W celu ochrony danych osobowych stosuje się następujące środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej:

 1. Komputer służący do przetwarzania danych osobowych nie jest połączony z lokalną siecią komputerową.

 2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

 3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.

 4. Zastosowano środki kryptograficznej ochrony danych dla danych osobowych przekazywanych drogą teletransmisji.

 5. Dostęp do środków teletransmisji zabezpieczono za pomocą mechanizmów uwierzytelnienia.

 6. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem takim, jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, rootkity.

 7. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do sieci komputerowej.

§ 6. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych:

 1. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.

 2. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła.

 3. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego.

 4. Zastosowano kryptograficzne środki ochrony danych osobowych.

 5. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe.

 6. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika.

§ 7. Środki organizacyjne:

 1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 2. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie

zabezpieczeń systemu informatycznego.

 1. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy.

 2. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.

 3. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. Polityka bezpieczeństwa jest bezwzględnie przestrzegana przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, a nad jej przestrzeganiem czuwa administrator danych osobowych. Osoby upoważnione zostały w sposób prawidłowy i wyczerpujący poinformowane o prawach i obowiązkach na nich ciążących ze szczególnym uwzględnieniem prywatności osób, których dane te dotyczą a która jest zagwarantowana przez Konstytucję, przepisy prawa i niniejszą Politykę Bezpieczeństwa.

§ 9. Administrator danych może w drodze umowy zawartej na piśmie tj. umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, powierzyć przetwarzanie danych innemu podmiotowi, który również zobowiązuje się do należytej i prawidłowej ochrony danych i prywatności osób, które zbiory te dotyczą. Podmiot ten może przetwarzać dane i informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji swoich usług (na jakie zostały mu powierzone dane osobowe), przewidzianym w umowie oraz jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36–39 ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy. Odpowiedzialność podmiotu, o którym mowa wyżej jest taka sama jak administratora danych w zakresie powierzonych mu obowiązków. Za nieprzestrzeganie przepisów oraz polityki, odpowiedzialność ciąży na administratorze danych, co nie wyłącza odpowiedzialności podmiotu, który zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, za przetwarzanie danych niezgodnie z tą umową, w sposób wadliwy i niezapewniający należytej ochrony w myśl Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa.

§ 10. Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia jej przez administratora danych.